IDEALIS MAHASISWA
 

Halaman Utama | Arkib| Perbincangan| Halaman Undian| Halaman Tetamu

    Wednesday, January 16, 2002 9:17 PM

KESATUAN DALAM KEPIMPINAN PELAJAR


Oleh AHMAD FAIZ HAMID , Dewan Budaya, Julai 1999

KEPIMPINAN pelajar merupakan salah satu segmen penting didalam pembangunan negara. Kepimpinan tersebut mampu mencorak dan menentukan arah negara melalui gerakan dan kegiatan positif yang mereka lakukan. Beberapa rentetan sejarah perjuangan pelajar sama ada yang didokong oleh golongan agama yang aktif di awal abad ke-20, ataupun golongan nasionalis-radikal yang bergerak pada tahun-tahun 1930an mahupun oleh golongan nasionalis sederhana yang mula aktif pada penghujung tahun 1940an menunjukkan wujudnya sumbangan jelas para pemimpin pelajar dalam usaha membangunkan negara dan bangsa. Dalam kaitan ini, kertas kerja ini menegaskan bahawa kepimpinan pelajar sememangnya mampu membuat sumbangan konkrit kepada pembangunan agama, bangsa dan negara sekiranya mereka mempunyai kesatuan tekad, semangat dan daya juang. Kertas ini menegaskan bahawa kepimpinan pelajar masa ini di masa-masa akan datang perlu meletakkan keutamaan perjuangan mereka ke arah pembangunan negara dan bangsa yang lebih menyeluruh dan tidak hanya terbatas kepada kepentingan segolongan kecil pelajar atau anggota masyarakat.
Sejak awal abad ke-20, tiga kumpulan pelajar; golongan agama, golongan nasionalis-radikal dan golongan nasionalis-sederhana telah membangkitkan kesedaran bangsa melalui usaha-usaha pembangunan pendidikan. Pada awal 1900an, beberapa tokoh pelajar seperti Syeikh Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hady dan Syed Salim Al-Kalali dan Abas Mohamad yang terdidik di bidang keagamaan telah pulang dari Timur Tengah. Di Timur Tengah golongan ini telah mendapat asuhan dari pemikiran ulamak modernisme seperti Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Mohamad Abduh. Sekembali mereka ke Tanah Melayu, golongan agama ini telah bergerak membangunkan kesedaran bangsa ke arah pembangunan sosio-ekonomi. Komitmen golongan ini ialah umat Islam mesti menguasai ekonomi untuk tidak terus dibelenggu oleh kemiskinan dan mesti menguasai pendidikan agar mampu menikmati kehidupan duniawi. Melalui gerakan keilmuan seperti yang berlaku di Madrasah Al-Masyhur Pulau Pinang dan penanaman semangat oleh akhbar Al-Imam, golongan reformis-agama ini telah meninggalkan kesan sejarah yang jelas ke arah mereformasikan kehidupan orang Melayu. Hasil dari usaha tersebut, telah timbul kesedaran baru di kalangan umat Islam tentang peri pentingnya menguasai ilmu dan harta – dua unsur penting yang hilang akibat cengkaman dan penindasan penjajahan.

Hasil pertembungan dengan golongan nasionalis-radikal Indonesia, para pelajar yang menuntut ilmu keguruan di Sultan Idris Training College (SITC) Tanjung Malim, Perak telah mendapat rangsangan baru ke arah memperjuangkan kemerdekaan negara. Di samping itu, melalui asuhan para pensyarah seperti Harun Aminur Rashid, Abdul Hadi Hj Hasan dan Ahmad Bakhtiar beberapa penuntut Maktab seperti Ibrahim Hj Yaakub dan Hasan Manan telah menjadi penggerak kepada kesedaran kemerdekaan politik tanah air. Pelajar lepasan SITC ini kemudiannya bekerjasama dengan tokoh-tokoh lain seperti Ishak Hj Mohamad, lulusan Malay College Kuala Kangsar (MCKK), dan Ahmad Boestamam yang kemudiannya bersama-sama menubuhkan Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang merupakan parti politik Melayu radikal yang terawal.

Pada pertengahan 1948, sebuah pertubuhan pelajar Gabungan Penuntut Melayu Semenanjung (GPMS) ditubuhkan. Dua pengertian diberikan kepada kata-kata penuntut. Pertama, bertujuan secara tersirat untuk menuntut kemerdekaan, dan kedua berfungsi untuk menuntut ilmu. GPMS yang kini dikenali sebagai Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung diwujudkan bagi memperjuangkan hak di bidang pendidikan di samping menjalankan usaha meningkatkan pencapaian pelajar Melayu dalam bidang berkenaan. Di antara tokoh terawal GPMS ialah Abdul Wahab Arief, Aminuddin Baki dan Siti Hasmah Ali. Di antara sumbangan utama GPMS ialah menanamkan kesedaran pelajaran di kalangan pelajar Melayu manakala para pemimpin GPMS telah terlibat secara langsung di dalam perjuangan menuntut dan mengisi kemerdekaan tanah air.

Pemahaman ke atas lintasan sejarah perjuangan kepimpinan pelajar sejak awal abad ke-20 hingga ke masa ini adalah penting kepada generasi pemimpin pelapis. Pemahaman seperti itu akan menguatkan azam dan tekad untuk mewarisi kepimpinan pelajar yang berwibawa dan mampu membuat sumbangan yang konkrit kepada pembangunan negara dan bangsa.

Pencapaian kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan pribumi negara ini memikirkan masa hadapan tanpa perlu bergantung kepada mana-mana pihak asing. Rakyat terutamanya golongan pribumi mempunyai hasrat, cita-cita dan aspirasi tinggi untuk berjaya dalam bidang budaya, politik, sosial dan ekonomi. Ledakan diri `harapan melambung’ ini mempengaruhi kepimpinan GPMS dan kepimpinan guru yang bergerak di dalam Kesatuan Pertubuhan Guru-Guru Melayu Semanjung (KPGMS) di bawah kepimpinan Cikgu Mohd Noor Ahmad. Kedua-dua penubuhan ini iaitu GPMS dan KPGMS telah bersama-sama dengan Pertubuhann Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) memperjuangkan secara berterusan pembangunan pendidikan pribumi. Perjuangan mendaulatkan bahasa kebangsaan, tuntutan diwujudkan beberapa buah universiti di Semenanjung dan tuntutan mendemokrasikan pendidikan mempengaruhi wadah perjuangan mereka. Di samping kepimpinan GPMS, anggota dan kepimpinan Pertubuhan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) yang ditubuhkan pada awal 1960an turut menyuarakan kehendak rakyat terutamanya di dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam. Di kalangan pelajar sosialis di kampung, gerakan mahasiswa seerti dengan perjuangan menegakkan keadilan dan membasmi penindasan. Golongan ini menyokong kebangkitan rakyat yang berjuang untuk mendapatkan tanah seperti isu Hamid Tuah dan isu Tasik Utara di Johor dan demonstrasi rakyat-miskin di Baling. Slogan `Mahasiswa Menggugat’ dan `Mahasiswa Hati Nurani Rakyat’ menguasai kampung dan negara. Kepimpinan mahasiswa yang juga turut terlibat di dalam protes isu-isu antarabangsa seperti penindasan Yahudi ke atas Palestine dan sentimen anti-Amerika. Di dalam kaitan ini, gerakan pelajar di luar negara kuat mempengaruhi aktiviti pelajar dalam negeri.

Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berhasrat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat pada awal tahun 1970an membolehkan ramai pelajar pribumi melanjutkan pengajian di peringkat menengah dan universiti. Serentak dengan itu, institusi pendidikan bumiputera seperti Institut Teknologi MARA, Maktab Rendah Sains MARA, Program Matrikulasi, Sekolah Bantuan Penuh (SBP), Maktab Perguruan dan Universiti telah ditubuhkan dengan pesatnya bagi menampung keperluan pelajar bumi. Bersaingan dengan wujudnya infrastruktur pendidikan ini telah lahir semangat dan ledakan baru di kampung dan pusat-pusat pengajian yang lain iaitu wujudnya unsur anti-establishment di kalangan pelajar dan mahasiswa tempatan yang membawa mereka berdemonstrasi di jalan-jalan raya. Pelajar bumi seolah-olah lupa bahawa kesampaian mereka ke puncak pengajian ialah hasil dari tajaan terancang sumbangan pemerintah dan juga rakyat. Kepada pemerintah, unsur seumpama ini merugikan pelajar dan akan menghampakan rakyat dan negara. Bagi menangani dan mengawal fenomena tersebut dari berleluasa, Akta Universiti dan Kolej (AUKU) diperkenalkan.

Kepimpinan pelajar masa kini berhadapan dengan empat tugas utama. Pertama, menangani kemerosotan minat belajar di kalangan pelajar. Kedua, mengatasi masalah ketidakbimbangan pencapaian akademik di antara pelajar bumi dan pelajar bukan bumi. Ketiga, mengatasi bersama masalah kemerosotan akhlak di kalangan pelajar. Dan keempat ialah memperbaiki persepsi pelajar terhadap pemerintah.

Pertama, kepimpinan pelajar bertanggungjawab menjalankan usaha meningkatkan minat belajar para pelajar. Melalui pengamatan dan kajian, adalah didapati minat belajar di kalangan pelajar bumi telah menurun dan fenomena ini kalau tidak dikawal akan mengancam survival bangsa. Usaha-usaha memberi motivasi pelajaran kepada pelajar perlu dilakukan secara terancang dan berkesan. Di samping itu, memperbanyakkan kegiatan pelajar yang mengarah kepada pembangunan kerohanian perlu dilakukan. Usaha-usaha membangunkan secara seimbang pelajar yang mencakupi komponen jasmani, minda dan rohani perlu diadakan. Para pelajar hendaklah ditanamkan dengan sifat patuh dan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Kerajaan, menghormati ibu-bapa dan guru dan mencintai ilmu.

Kedua, akibat langsung dari merosotnya komitmen belajar ialah rendahnya pencapaian akademik pelajar bumiputera. Pencapaian akademik yang tidak imbang ini berlaku hampir di semua institusi pengajian terutama di universiti. Seperkara yang jelas, pelajar-pelajar bumi gagal mempertahankan kecemerlangan yang dicapai di peringkat awal. Adalah diperhatikan, empat unsur yang dikenali sebagai 4S iaitu sikap, skills, sistem dan sokongan telah mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Sehubungan dengan ini, kepimpinan pelajar perlu menjalankan usaha memperbaiki sikap pelajar bumiputera yang rata-ratanya masih negatif terhadap tugas dan tanggungjawab mereka kepada pelajaran. Usaha-usaha meningkatkan skills iaitu kemahiran di dalam dua bidang utama iaitu bahasa Inggeris dan matematik perlu dilakukan. Sehubungan dengan ini, pengukuhan pendidikan di peringkat sekolah rendah perlu dilakukan segera. Usaha mengelakkan dari berlakunya kelemahan terkumpul (accumulative deficiency) di peringkat rendah perlu dilakukan. Kerendahan pencapaian akademik pelajar bumi perlu dilihat secara makro. Ia amat berkaitan dengan maruah, harga diri dan survival bangsa.

Ketiga, kini masyarakat bimbang dengan permasalahan sosial di kalangan para remaja. Penemuan terakhir dari kajian GPMS mengenai gejala sosial seperti yang diumumkan minggu lalu memeranjatkan umum. Rata-ratanya, permasalahan sosial dilakukan oleh remaja yang berada di bangku sekolah dan pusat-pusat pengajian. Pembangunan akhlak adalah sesuatu yang asas dalam pembangunan bangsa. Kekuatan sesuatu bangsa bergantung kepada tahap akhlak pemiliknya. Dalam kaitan ini, kepimpinan pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memberikan kepimpinan bermoral kepada anggota pertubuhan masing-masing. Kepimpinan Melalui Teladan masih relevan dan terpakai. Kata bidalan `Guru Kencing Berdiri, Anak Murid Kencing Berlari’ masih berkaitan dan bermakna. Sebagai role model, para pemimpin pelajar sepatutnya memberikan kepimpinan melalui tingkah laku dan sopan santun yang tinggi. Di samping itu, kepimpinan pelajar juga seharusnya berusaha memperbaiki kepincangan sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Usaha membina jati diri pelajar di samping usaha membangunkan keluarga sejahtera adalah antara jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah gejala sosial. Sensitiviti masyarakat terhadap gejala sosial seperti bohsia, bohjan, rokok, dadah, Aids, HIV dan perlumbaan motor haram perlu ditingkatkan dan usaha-usaha menjelaskan implikasi dari gejala tersebut ke atas pembangunan agama, negara, bangsa dan keluarga perlu dilakukan secara berkesan dan terancang.

Keempat, persepsi negatif pelajar terhadap kerajaan seharusnya diperbaiki. Penafian terhadap segala usaha positif yang dilakukan oleh pemerintah adalah gambaran kepada wujudnya sikap tidak berterima kasih di kalangan generasi muda. Sememangnya kerajaan belum mampu mengisi segala harapan dan hasrat rakyat, namun demikian menafikan apa yang telah disubangkan oleh kerajaan selama ini adalah gambaran kepada sikap tidak menghargai apa yang diperolehi. Sikap angkuh seumpama ini merugikan. Lebih dari itu, pendidikan yang diperolehi seharusnya dapat meningkatkan rasionaliti si pemiliknya. Empat perkara dalam kehidupan manusia iaitu penguasaan ekonomi, ilmu, agama dan politik hanyay akan diperolehi melalui pengetahuan dan bukannya melalui perasaan. Malangnya, ramai generasi muda termasuk yang berilmu ingin menguasai keempat-empat bidang tersebut melalui perasaan semata-mata. Mereka adalah insan-insan yang akan kecewa kemudiannya. Sehubungan dengan ini, kepimpinan pelajar mestilah berusaha memberikan penjelasan dan penerangan kepada anggota pertubuhan masing-masing tentang situasi sebenar keadaan ekonomi dan politik negara agar usaha memesongkan persepsi pelajar terhadap kerajaan akan dapat diperbaiki.

Kepimpinan pelajar merupakan aset negara yang penting. Selain dari menentukan tahap pencapaian pertubuhan masing-masing, kepimpinan pelajar masa ini merupakann kepimpinan negara masa kini dan masa hadapan. Kepimpinan pelajar mestilah berusaha menyatukan diri di dalam usaha membangunkan negara dengan memberikan perhatian kepada isu-isu semasa. Di samping melengkapkan diri masing-masing dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, kepimpinan pelajar mestilah juga berusaha memasyarakatkan institusi pengajian dengan melibatkan diri ahli- ke dalam aktiviti pembangunan masyarakat.


Halaman Utama

 

 

 

Copyright ©2001 Idealis Mahasiswa, All Rights Reserved